“ВАЛЛИ     –     10”     ЕООД     гр.     Разград     е     на строителния         пазар         от         1990         год. Правоприемник    е    на    ЕТ    “ВАЛЛИ    –    10    Валентин    Василев”.    Член    на    Камарата    на строителите      в      България      от      1996      год. Регистрирана     в     централния     професионален регистър     на     строителя     за     извършване     на строежи    от    първа    група,    от    втора    до    пета категория съгласно чл.5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. Извършва    ново    строителство    /гражданско    и промишлено/   и   строително   -   ремонтни   работи   - бояджийски,   фаянс,   теракот,   Ел.,   В   и   К,   хидро- и топлоизолации, гипсокартон и други.
От     2003г.     специализирана     група     полага индустриални    подове    -    шлайфан    бетон    и неговите    разновидности.    Оборудвана    с    най- съвременна   техника   за   полагане   и   обработка на     шлайфан     бетон     ние     сме     изпълнявали обекти    на    територията    на    цялата    страна. Разполага     със     собствена     складова     база, дърводелски     и     гатерен     цех,     строителна механизация   -   товарни   автомобили,   колесен багер    TEREX    TW160,    челни    багер-товарачи, мини    челни    товарачи,    бетоновоз    Mercedes Benz     -     7куб.м.,     стационарна     бетон-помпа "SCHWING",   автовишка,   автокран,   строителен инвентар,   съвременни   машини   и   инструменти на утвърдени в бранша фирми. Работи     с     материали     от     производители,     с доказано        качество,        придружени        със сертификат.
© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
„Валли-10” ЕООД стартира изпълнението на проект по програма „Развитие на човешките ресурси” Проектът „Осигуряване на възможности за трайна заетост във „Валли-10” ЕООД” по процедура „Ново работно място” ще се изпълни в рамките на 14 месеца. Цел на програмата е да се съчетаят мерки за интегриране на икономически неактивните на пазара на труда, които включват мерки за обучение и развитие на професионални умения, адекватни на пазара на труда. Общата стойност на проекта е в размер на 187 320.33 лв., като финансирането по програмата е на 100 % и ще бъде разделено по следния начин: ЕСФ 159 222.28 лв. и Национално финансиране 28 098.05 лв. В рамките на проекта ще бъдат наети 14 лица, на които ще бъдат осигурени заплати и осигуровки за 12 месеца, предвидени са им новооборудвани работни места, както и възможността да преминат професионално обучение. Предвидена е публичност и визуализация през периода на изпълнение на проекта. Това ще се осъществи чрез изработването на подходящи материали и две публични пресконференции – в началото и в края на проекта, на които ще бъдат обявени целите и постигнатите резултати, както и ще бъде направено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР.
„Валли-10” ЕООД стартира изпълнението на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Добри и безопасни условия на труд”. Проектът е наименован „Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД” и ще се реализира в рамките на 12 месеца.  Общата стойност на безвъзмездното финансиране по проекта е 190 337.72 лв., в т. ч. от ЕСФ 161 787.07 лв. и от Национално финансиране 28 550.65 лв. Общата цел на проекта е да се подобри работната среда в дружеството чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд, както и посредством въвеждането на ефективни и иновативни форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна ще допринесе за подобряване качеството на работните места и пряко ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Подобряване на съществуващите и въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси, инвестирането в безопасни и здравословни условия на труд, както и осигуряването на социални придобивки на заетите лица в предприятието, има за цел да осигури по- производителни, безопасни и здравословни условия на труд. Постигането на предвидените специфични цели и индикатори по проекта ще се осъществи чрез изпълнението на дейности свързани с: 1. Организация и управление на проекта; 2. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси; 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; - Осигуряване на средства за колективна защита; - Закупуване на ЛПС и специално работно облекло. - Внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001:2007; - Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване; 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите в предприятието. Изпълнението на заложените дейности, напълно кореспондират с предвидените резултати по проекта, тъй като посредством реализирането му се предвижда да се постигнат следните основни резултати: - Въвеждане на нови практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда; - Въвеждане на нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.
Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.077-0611-C01, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Главна Цел : Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID - 19

Бенефициент : ВАЛЛИ-10 ЕООД

Обща стойност: 150 000.лв., от които 127 500лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране. 

Начало: 27.01.2021г.

Край: 27.04.2021 .г.

“ВАЛЛИ     –     10”     ЕООД     гр.     Разград     е     на строителния         пазар         от         1990         год. Правоприемник    е    на    ЕТ    “ВАЛЛИ    –    10    Валентин    Василев”.    Член    на    Камарата    на строителите      в      България      от      1996      год. Регистрирана     в     централния     професионален регистър     на     строителя     за     извършване     на строежи    от    първа    група,    от    втора    до    пета категория съгласно чл.5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. Извършва    ново    строителство    /гражданско    и промишлено/   и   строително   -   ремонтни   работи   - бояджийски,   фаянс,   теракот,   Ел.,   В   и   К,   хидро- и топлоизолации, гипсокартон и други.
От     2003г.     специализирана     група     полага индустриални    подове    -    шлайфан    бетон    и неговите    разновидности.    Оборудвана    с    най- съвременна   техника   за   полагане   и   обработка на     шлайфан     бетон     ние     сме     изпълнявали обекти    на    територията    на    цялата    страна. Разполага     със     собствена     складова     база, дърводелски     и     гатерен     цех,     строителна механизация   -   товарни   автомобили,   колесен багер    TEREX    TW160,    челни    багер-товарачи, мини    челни    товарачи,    бетоновоз    Mercedes Benz     -     7куб.м.,     стационарна     бетон-помпа "SCHWING",   автовишка,   автокран,   строителен инвентар,   съвременни   машини   и   инструменти на утвърдени в бранша фирми. Работи     с     материали     от     производители,     с доказано        качество,        придружени        със сертификат.
© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
„Валли-10” ЕООД стартира изпълнението на проект по програма „Развитие на човешките ресурси” Проектът „Осигуряване на възможности за трайна заетост във „Валли-10” ЕООД” по процедура „Ново работно място” ще се изпълни в рамките на 14 месеца. Цел на програмата е да се съчетаят мерки за интегриране на икономически неактивните на пазара на труда, които включват мерки за обучение и развитие на професионални умения, адекватни на пазара на труда. Общата стойност на проекта е в размер на 187 320.33 лв., като финансирането по програмата е на 100 % и ще бъде разделено по следния начин: ЕСФ 159 222.28 лв. и Национално финансиране 28 098.05 лв. В рамките на проекта ще бъдат наети 14 лица, на които ще бъдат осигурени заплати и осигуровки за 12 месеца, предвидени са им новооборудвани работни места, както и възможността да преминат професионално обучение. Предвидена е публичност и визуализация през периода на изпълнение на проекта. Това ще се осъществи чрез изработването на подходящи материали и две публични пресконференции – в началото и в края на проекта, на които ще бъдат обявени целите и постигнатите резултати, както и ще бъде направено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР.
„Валли-10” ЕООД стартира изпълнението на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Добри и безопасни условия на труд”. Проектът е наименован „Подобряване условията на труд във "Валли-10" ЕООД” и ще се реализира в рамките на 12 месеца.  Общата стойност на безвъзмездното финансиране по проекта е 190 337.72 лв., в т. ч. от ЕСФ 161 787.07 лв. и от Национално финансиране 28 550.65 лв. Общата цел на проекта е да се подобри работната среда в дружеството чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд, както и посредством въвеждането на ефективни и иновативни форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна ще допринесе за подобряване качеството на работните места и пряко ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Подобряване на съществуващите и въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси, инвестирането в безопасни и здравословни условия на труд, както и осигуряването на социални придобивки на заетите лица в предприятието, има за цел да осигури по- производителни, безопасни и здравословни условия на труд. Постигането на предвидените специфични цели и индикатори по проекта ще се осъществи чрез изпълнението на дейности свързани с: 1. Организация и управление на проекта; 2. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси; 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; - Осигуряване на средства за колективна защита; - Закупуване на ЛПС и специално работно облекло. - Внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001:2007; - Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване; 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите в предприятието. Изпълнението на заложените дейности, напълно кореспондират с предвидените резултати по проекта, тъй като посредством реализирането му се предвижда да се постигнат следните основни резултати: - Въвеждане на нови практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда; - Въвеждане на нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.
Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.077- 0611-C01,Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Главна Цел : Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID - 19

Бенефициент : ВАЛЛИ-10 ЕООД

Обща стойност: 150 000.лв., от които 127 500лв.

европейско и  22 500 лв. национално

съфинансиране. 

Начало: 27.01.2021г.

Край: 27.04.2021 .г.