“ВАЛЛИ – 10” ЕООД гр. Разград е на строителния пазар от 1990 год. Правоприемник е на ЕТ “ВАЛЛИ – 10 – Валентин Василев”. Член на Камарата на строителите в България от 1996 год. Регистрирана в централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи от първа група, от втора до пета категория съгласно чл.5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.


Извършва ново строителство /гражданско и промишлено/ и строително – ремонтни работи – бояджийски, фаянс, теракот, Ел., В и К, хидро- и топлоизолации, гипсокартон и други.

От 2003г. специализирана група полага индустриални подове – шлайфан бетон и неговите разновидности. Оборудвана с най-съвременна техника за полагане и обработка на шлайфан бетон ние сме изпълнявали обекти на територията на цялата страна. Разполага със собствена складова база, дърводелски и гатерен цех, строителна механизация – товарни автомобили, колесен багер TEREX TW160, челни багер-товарачи, мини челни товарачи, бетоновоз Mercedes Benz – 7куб.м., стационарна бетон-помпа “SCHWING”, автовишка, автокран, строителен инвентар, съвременни машини и инструменти на утвърдени в бранша фирми.
Работи с материали от производители, с доказано качество, придружени със сертификат.

Валли-10” ЕООД стартира изпълнението на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”

Проектът „Осигуряване на възможности за трайна заетост във „Валли-10” ЕООД” по процедура „Ново работно място” ще се изпълни в рамките на 14 месеца. Цел на програмата е да се съчетаят мерки за интегриране на икономически неактивните на пазара на труда, които включват мерки за обучение и развитие на професионални умения, адекватни на пазара на труда.
Общата стойност на проекта е в размер на 187 320.33 лв., като финансирането по програмата е на 100 % и ще бъде разделено по следния начин: ЕСФ 159 222.28 лв. и Национално финансиране 28 098.05 лв.
В рамките на проекта ще бъдат наети 14 лица, на които ще бъдат осигурени заплати и осигуровки за 12 месеца, предвидени са им новооборудвани работни места, както и възможността да преминат професионално обучение.
Предвидена е публичност и визуализация през периода на изпълнение на проекта. Това ще се осъществи чрез изработването на подходящи материали и две публични пресконференции – в началото и в края на проекта, на които ще бъдат обявени целите и постигнатите резултати, както и ще бъде направено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР.

Валли-10” ЕООД стартира изпълнението на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Добри и безопасни условия на труд”.

Проектът е наименован „Подобряване условията на труд във “Валли-10” ЕООД” и ще се реализира в рамките на 12 месеца. Общата стойност на безвъзмездното финансиране по проекта е 190 337.72 лв., в т. ч. от ЕСФ 161 787.07 лв. и от Национално финансиране 28 550.65 лв.

Общата цел на проекта е да се подобри работната среда в дружеството чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд, както и посредством въвеждането на ефективни и иновативни форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна ще допринесе за подобряване качеството на работните места и пряко ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Подобряване на съществуващите и въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси, инвестирането в безопасни и здравословни условия на труд, както и осигуряването на социални придобивки на заетите лица в предприятието, има за цел да осигури по-
производителни, безопасни и здравословни условия на труд.

Постигането на предвидените специфични цели и индикатори по проекта ще се осъществи чрез изпълнението на дейности свързани с:
1. Организация и управление на проекта;
2. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси;
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
– Осигуряване на средства за колективна защита;
– Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
– Внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001:2007;
– Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване;
4. Осигуряване на социални придобивки за работещите в предприятието.

Изпълнението на заложените дейности, напълно кореспондират с предвидените резултати по проекта, тъй като посредством реализирането му се предвижда да се постигнат следните основни резултати:
– Въвеждане на нови практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда;
– Въвеждане на нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.077-0611-C01, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,
Главна Цел : Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID – 19
Бенефициент : ВАЛЛИ-10 ЕООД
Обща стойност: 150 000.лв., от които 127 500лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране. 
Начало: 27.01.2021г.
Край: 27.04.2021 .г.