© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
Информация относно обработките извършвани от администратора 1. Данни за администратора и координати на администратора „Валли - 10“ ЕООД, град Разград, ж.к. „Освобождение“ №33 А, ЕИК: 116560119, представлявано от Валентин Ганев Василев, с телефони: 0899941377 и електронна поща: valli_10@abv.bg. 2. Цели на обработването и правни основания за извършването му. „Валли - 10” EООД обработва лични данни в качеството си на Фирма за производство и строителство за целите на осъществяването на дейността си в съответствие с изискванията на трудовото законодателство, закона за здравословни и безопасни условия на труд. Обработват се лични данни на физически лица работещи във фирмата . Това са данни отнасящи се до здравословен статус в това число и трудоспособност, възраст, пол, професионален маршрут и квалификация. 3. Получатели на лични данни (организации на които се предават обработваните данни) В съответствие с изпълнението на законовите изисквания при осъществяването на дейността си, „Валли - 10” ЕООД предава информация съдържаща лични данни,  към държавните органи на властта (НАП, НОИ и др.), банкови институции и  служба по трудова медицина. 4. Срок за схранение на личните данни Максималният срок на съхранение на лични данни от администратора е 50 години, той се отнася до данните съдържащи се в трудовите досиета на работещите. Този срок е законово регламентиран. 5. Право на достъп, коригиране и/или заличаване на лични данни Всеки субект на лични данни (физическо лице) има право да изиска от администратора достъп до своите лични данни, те да бъдат коригирани или изтрити при определени условия (когато тяхната обработка вече не съответства на целите). Всеки субект има право на ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него, само и единствено за законово определените цели, както и право да направи възражение срещу обработването, когато то не съответства на предварителните цели или няма зоконово основание за това. Всеки субект има право на преносимост на данните когато това се изисква при промяна на обстоятелствата. 6. Право на жалба до надзорен орган Всеки субект на лични данни, има право на жалба до надзорния орган в лицето на КЗЛД, когато прецени, че неговите лични данни не се обработват законо и целесъобразно, с което могат да бъдат накърнени негови права. 7. Обстоятелства от които произтича събирането и обработването на лични данни При осъщствяването на дейността си “Валли - 10” ЕООД не събира лични данни с комерсиални цели. Предоставянето на лични данни е въз основа на законово изисквани и в този смисъл е задължително. Другите основания са договорно изискване, изискване необходимо за сключването на договор, или изготвяне на определен официален документ. При всички тези обстоятелства, субекта съзнавайки целите и основанията за извършваните обработки, следва доброволно да предостави исканите данни, макар това да е негово законово задължение. Въпреки това, при евентуален отказ, макар и неоснователен, това може да доведе до неизпълнение на законово задължение от страна на администратора („Валли – 10“ ЕООД), поради което, от лицето се изисква да направи това писмено (отказа за предоставяне на лични данни), като опише мотивите си. 8. Автоматизирано вземане на решение по отношение на субeктите и профилиране „Валли - 10” ЕООД не прилага автоматизирани системи за генериране на решения свързани със субектите на лични данни, както и не извършва профилиране за комерсиални цели. „Валли - 10” ЕООД Разград 2018    
© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
Информация относно обработките извършвани от администратора 1. Данни за администратора и координати на администратора „Валли - 10“ ЕООД, град Разград, ж.к. „Освобождение“ №33 А, ЕИК: 116560119, представлявано от Валентин Ганев Василев, с телефони: 0899941377 и електронна поща: valli_10@abv.bg. 2. Цели на обработването и правни основания за извършването му. „Валли - 10” EООД обработва лични данни в качеството си на Фирма за производство и строителство за целите на осъществяването на дейността си в съответствие с изискванията на трудовото законодателство, закона за здравословни и безопасни условия на труд. Обработват се лични данни на физически лица работещи във фирмата . Това са данни отнасящи се до здравословен статус в това число и трудоспособност, възраст, пол, професионален маршрут и квалификация. 3. Получатели на лични данни (организации на които се предават обработваните данни) В съответствие с изпълнението на законовите изисквания при осъществяването на дейността си, „Валли - 10” ЕООД предава информация съдържаща лични данни,  към държавните органи на властта (НАП, НОИ и др.), банкови институции и  служба по трудова медицина. 4. Срок за схранение на личните данни Максималният срок на съхранение на лични данни от администратора е 50 години, той се отнася до данните съдържащи се в трудовите досиета на работещите. Този срок е законово регламентиран. 5. Право на достъп, коригиране и/или заличаване на лични данни Всеки субект на лични данни (физическо лице) има право да изиска от администратора достъп до своите лични данни, те да бъдат коригирани или изтрити при определени условия (когато тяхната обработка вече не съответства на целите). Всеки субект има право на ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него, само и единствено за законово определените цели, както и право да направи възражение срещу обработването, когато то не съответства на предварителните цели или няма зоконово основание за това. Всеки субект има право на преносимост на данните когато това се изисква при промяна на обстоятелствата. 6. Право на жалба до надзорен орган Всеки субект на лични данни, има право на жалба до надзорния орган в лицето на КЗЛД, когато прецени, че неговите лични данни не се обработват законо и целесъобразно, с което могат да бъдат накърнени негови права. 7. Обстоятелства от които произтича събирането и обработването на лични данни При осъщствяването на дейността си “Валли - 10” ЕООД не събира лични данни с комерсиални цели. Предоставянето на лични данни е въз основа на законово изисквани и в този смисъл е задължително. Другите основания са договорно изискване, изискване необходимо за сключването на договор, или изготвяне на определен официален документ. При всички тези обстоятелства, субекта съзнавайки целите и основанията за извършваните обработки, следва доброволно да предостави исканите данни, макар това да е негово законово задължение. Въпреки това, при евентуален отказ, макар и неоснователен, това може да доведе до неизпълнение на законово задължение от страна на администратора („Валли – 10“ ЕООД), поради което, от лицето се изисква да направи това писмено (отказа за предоставяне на лични данни), като опише мотивите си. 8. Автоматизирано вземане на решение по отношение на субeктите и профилиране „Валли - 10” ЕООД не прилага автоматизирани системи за генериране на решения свързани със субектите на лични данни, както и не извършва профилиране за комерсиални цели. „Валли - 10” ЕООД Разград 2018